Zeer uitgebreid aanbod en ruime voorraad Toegankelijke verkoopbalie Service en persoonlijk contact

Disclaimer

De informatie die op deze website staat, is alleen bedoeld als algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Doordat wet- en regelgeving aan veranderingen onderhevig zijn en de er risico’s kleven aan elektronische communicatie, kunnen op deze website vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de weergegeven informatie.

De informatie op deze website kan men niet beschouwen als  juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Daarom kan men op grond van deze informatie geen handelingen  verrichten zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk de op deze website verstrekte informatie, proberen samen te stellen en te onderhouden,  kan Horst Electro Grossier niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Horst Electro Grossier aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zou ontstaan door het gebruik maken van, het vertrouwen op of het handelen naar aanleiding van de op deze website gegeven informatie, behalve wanneer er aan de zijde van Horst Electro Grossier sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Horst Electro Grossier gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Horst Electro Grossier aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Horst Electro Grossier.