Zeer uitgebreid aanbod en ruime voorraad Toegankelijke verkoopbalie Service en persoonlijk contact

Algemene voorwaarden Horst Electro Grossier

Artikel 1.     ALGEMENE BEPALINGEN.

 1. De onderhavige leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot, en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of werkzaamheden door Horst Electro Grossier, hierna te noemen H.E.G., aan, respectievelijk ten behoeve van wederpartij van H.E.G..
 2. De onderhavige voorwaarden zijn onderverdeeld in de navolgende hoofdstukken:
  1. Algemene bepalingen;
  2. Aanbiedingen;
  3. Prijzen;
  4. Betalingen;
  5. Levering;
  6. Levertijd;
  7. Garantie;
  8. Reclames;
  9. Aansprakelijkheid;
  10. Ontbinding;
  11. Slotbepalingen.
 3. Aanvullingen of afwijkingen van de onderhavige voorwaarden gelden uitsluitend, indien en voor zover deze door de directie van H.E.G. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De onderhavige voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden, welke door de wederpartij van H.E.G. van toepassing mochten worden verklaard, behoudens indien en voor zover voor de directie van H.E.G. uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van bedoelde voorrangsregel of uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dat in het geheel geen algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn.
 5. Indien en voor zover van de onderhavige voorwaarden enige bepaling of een deel ervan niet van toepassing of in strijd met de goede zeden, openbare orde of de Wet mocht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling of het betreffende gedeelte daarvan als niet overeengekomen worden beschouwd, maar zullen voor het overige de onderhavige voorwaarden volledig van toepassing blijven.
 6. De opschriften boven de artikelen in de onderhavige voorwaarden maken geen deel uit van de voorwaarden zelf, maar zijn slechts bedoeld als summiere, wellicht onvolledige aanduidingen van de inhoud van de desbetreffende artikelen.
 7. Een overeenkomst tussen H.E.G. en zijn wederpartij komt eerst tot stand doordat H.E.G. en opdracht tot verkoop respectievelijk tot het verrichten van werkzaamheden schriftelijk heeft aanvaard, dan wel doordat H.E.G. daadwerkelijk met de uitvoering van het opgedragen is aangevangen.

 Artikel 2.     AANBIEDINGEN.

 1. Alle offertes, aanbiedingen, reclame en opgegeven prijzen zijn steeds geheel vrijblijvend.
 2. Bestellingen en opdrachten zijn voor H.E.G. eerst bindend, indien en voor zover bedoelde bestellingen en/of opdrachten door H.E.G. schriftelijk zijn bevestigd, dan wel naar aanleiding van bedoelde bestellingen/opdrachten door H.E.G. met de levering respectievelijk de verrichting van de werkzaamheden, is aangevangen.
 3. De bepaling, opgenomen in artikel 2.2. is van overeenkomstige toepassing op aanvullingen en wijzigingen op bestellingen en/of opdrachten.
 4. Alle door H.E.G. bij offertes, bestellingen, aanbiedingen en reclame geleverde tekeningen, afbeeldingen en schema’s dienen slechts ter verduidelijking. Zij blijven de eigendom van H.E.G. en mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en dienen op zijn verzoek onmiddellijk te worden geretourneerd.

Artikel 3.     PRIJZEN

 1. Indien niet anders overeengekomen gelden de prijzen van H.E.G. in Euro, exclusief B.T.W.
 2. Indien na het moment van de totstandkoming van een overeenkomst tussen H.E.G. en zijn wederpartij en voor het moment van levering als bedoeld in artikel 5. van de onderhavige voorwaarden, één of meer kostprijsfactoren, waaronder onder meer invoerrechten, accijnzen, prijzen van de in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst bestelde goederen, loonkosten en dergelijke, verhogingen ondergaan, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft H.E.G. het recht de overeengekomen prijs, met inachtneming van het bovenstaande, te verhogen.
 3. Het is H.E.G. toegestaan de door hem op enig moment gehanteerd wordende kwantumkortingen te wijzigen, dan wel vervallen te verklaren of aan te passen of om te zetten. Kwantumkortingen zijn nimmer van toepassing op verkoop van restanten of pakketten of aanbiedingen die het karakter van opruiming hebben.
 4. Als H.E.G. met zijn wederpartij heeft gecontracteerd, dat gedurende een bepaalde periode voor bepaalde hoeveelheden, soorten, specifieke en speciaal aangeduide type goederen, zekere prijzen zijn afgesproken, zal de hiervoor bedoelde speciale prijs slechts gelden met inachtneming van het in artikel 3.2. bepaalde.
 5. Indien H.E.G., ten behoeve van detaillisten/wederverkopers, goederen inkoopt en op enigerlei wijze afspraken over eindprijzen zijn gemaakt, dienen deze eindprijzen door de wederpartij van H.E.G. bij de afzet te worden gehandhaafd.
 6. Overtreding van de onderhavige voorwaarden geeft H.E.G. het recht met onmiddellijke ingang alle bestellingen te annuleren en de reeds geleverde goederen onder zich te houden c.q. terug te halen. De wederpartij verplicht zich hierbij alle medewerking te verlenen.

Artikel 4.     BETALINGEN

 1. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden à contant of uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bank/giro.
 2. Indien de wederpartij niet uiterlijk binnen 30 dagen na de vervaldag betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 3. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de wederpartij een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een nieuwe maand, waarin de vervaldag wordt overschreden.
 4. De wederpartij is door het enkel tot stand komen van een overeenkomst met H.E.G. verplicht tot vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden ter incassering van de vordering, ongeacht de in voorgaande alinea bedoelde rentevergoeding, de kosten op basis van het alsdan geldende tarief, van een in te schakelen advocaat/jurist daaronder begrepen. De incasseringskosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van  € 250,–. Alle betalingen zullen eerst worden aangewend in mindering op de alsdan verschuldigde rente en gemaakte kosten.
 5. H.E.G. kan van de wederpartij zekerheid verlangen voor de richtige nakoming van haar verplichtingen.
 6. Al het door H.E.G. geleverde blijft zijn eigendom, totdat de wederpartij het aan H.E.G. verschuldigde heeft voldaan, met inbegrip van de rente en de eventuele incassokosten.
 7. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is H.E.G. gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van H.E.G. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens H.E.G..
 8. Tot het moment van ontvangst van betaling door H.E.G. is het de wederpartij verboden op enigerlei wijze te beschikken over het haar geleverde, waardoor enig verhaalrecht van H.E.G. illusoir zou worden. De wederpartij zal het aan haar geleverde noch in zekerheid aan derden kunnen overdragen, noch verkopen.

Artikel 5.    LEVERING

 1. Levering aan de wederpartij geschiedt door overgifte van de goederen aan de wederpartij, een vertegenwoordiger van deze of een door de wederpartij aangewezen derde, waaronder mede begrepen een bodedienst of een daarop gelijkende transportonderneming en de levering wordt geacht te zijn voltooid door bovenbedoelde overgifte. Enig transport geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 Artikel 6.    LEVERTIJD

 1. de levertijd gaat in op de laatste dag der navolgende tijdstippen;
  a. de dag van totstandkoming van de betreffende overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door H.E.G. van de voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke;
  c. de dag van ontvangst door H.E.G. van hetgeen volgens de overeenkomst voor de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling door de wederpartij dient te worden voldaan;
  d. de dag waarop door H.E.G. de bestelling respectievelijk de opdracht schriftelijk wordt bevestigd.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst door H.E.G. bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of omdat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 3. Opgave van leveringsdata respectievelijk opleveringsdata, genoemd in de offertes, bevestigingen en/of overeenkomsten van respectievelijk met H.E.G., zijn voorlopig. Bedoelde opgaven zijn naar beste weten gedaan en zullen bovengenoemde omstandigheden in aanmerking nemende, zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch uitdrukkelijk wordt vermeld dat bedoelde data H.E.G. niet binden, Overschrijding zijdens H.E.G. van de overeengekomen leveringsdata respectievelijk opleveringsdata geeft de wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of boete, hoe ook genaamd, noch tot het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de betreffende overeenkomst, noch tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de naleving van enigerlei verplichting zijdens de wederpartij jegens H.E.G..
 4. De goederen gelden, ten aanzien van de levertijd, als geleverde, wanneer voldaan zal zijn aan het bepaalde in artikel 5. van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 7.    GARANTIE

 1. H.E.G. verleent op het door hem geleverde alléén garantie indien en voor zover deze door zijn leverancier wordt verleend. Indien en voor zover H.E.G., overeenkomstig het bovenstaande, garantie zal verlenen, zullen de voorwaarden waaronder bedoelde garantie zal zijn verleend, overeenkomen met de voorwaarden waaronder de leverancier garantie zal hebben verleend aan H.E.G.. Indien de wederpartij gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten, of indien de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting; de wederpartij kan niet-betaling weigeren op grond van het feit dat H.E.G. zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.

Artikel 8.    RECLAMES

 1. Reclames moeten steeds gemotiveerd en zo gedetailleerd mogelijk binnen 8 dagen bij H.E.G. worden ingediend.
 2. Retourzendingen van geleverde goederen, waaromtrent wordt gereclameerd, dienen steeds franco te geschieden en de wederpartij dient voor passende verzekering zorg te dragen.
 3. Indien goederen retour worden gezonden, heeft H.E.G. het recht, in geval de rekening wordt gecrediteerd, een redelijk bedrag voor administratiekosten in rekening te brengen.

 Artikel 9.    AANSPRAKELIJKHEID

 1. Buiten de garantieverplichtingen, als vermeld in de onderhavige voorwaarden, is H.E.G. niet gehouden tot enigerlei vergoedingvan schade, hoe dan ook veroorzaakt en uit welke hoofde dan ook gevorderd en door wie dan ook tegen H.E.G. ingesteld. Met name geldt de hiervoor bedoelde uitsluiting voor onder meer het samenstellen van pakketten installatiematerialen en tekeningen, alsmede voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, adviezen en gegevens omtrent afmetingen, vermogens en dergelijke voorkomende in prijscouranten, aanbiedingen, orderbevestigingen en facturen. De hier bedoelde uitsluitingen van verdere aansprakelijkheid kan eveneens worden ingeroepen door personeelsleden van H.E.G. of door hem ter zake van de uitvoering van opgedragen werkzaamheden ingeschakelde derden.
 2. Uitdrukkelijk wordt iedere vergoeding van gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt, uitgesloten en is H.E.G. nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan  tot het bedrag van de gefactureerde waarde aangaande de kwesties waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft, indien en voor zover bedoelde facturen zijn voldaan, tenzij en voor zover de hierbedoelde schade zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens H.E.G., dan wel zijn personeelsleden, dan wel door de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 10.   ONTBINDING

 1. Overmacht, waaronder begrepen stakingen in de vervoersector, bij betrokken overheidslichamen, douane-autoriteiten, exporthuizen, of bij andere bedrijven of ondernemingen, die enigerlei betrokkenheid hebben ter zake van de fabricage, opslag of het vervoer van de verkochte goederen, brand, weigering van afgifte van vereiste exportlicenties dan wel invoervergunningen, opstanden, oorlogen, blokkade, bedrijfsstoornissen bij H.E.G., dan wel bij bedrijven van wie H.E.G. voor de uitvoering van deze overeenkomst afhankelijk is, dusdanige ziekten bij het personeel van H.E.G., dan wel bij bedrijven waarvan hij bij de uitvoering van deze overeenkomst afhankelijk is, niet voorradig zijn of niet tijdig voorradig zijn van hetgeen geleverd moet worden, het niet ter beschikking zijn van emballagemateriaal, geeft H.E.G. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat enigerlei vorm van schadevergoeding verschuldigd is aan zijn wederpartij.
 2. Indien de wederpartij van H.E.G. niet behoorlijk en niet tijdig presteert, overeenkomstig hetgeen zij verplicht is volgens de wet, de voorwaarden en de met H.E.G. gesloten overeenkomsten, dan wel opdrachten en/of bestellingen annuleert of intrekt, surséance van betaling aanvraagt c.q. onder bewind is gesteld, of als van de wederpartij van H.E.G. het faillissement wordt aangevraagd c.q. de wederpartij het besluit heeft genomen haar eigen faillissement aan te geven, dan wel één of meerdere schuldeisers beslagen leggen ter zekerstelling van hun vorderingen onder de wederpartij c.q. bij de wederpartij bodembeslag wordt gelegd, heeft H.E.G. het recht om met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de met de wederpartij bestaande overeenkomst op te schorten en/of die terstond, steeds zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks naar keuze van H.E.G., zonder dat H.E.G. tot enigerlei vergoeding van schade is gehouden c.q. verplicht is garanties te verstrekken, onverminderd de verdere rechten op schadevergoeding van H.E.G..

 Artikel 11.   SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten tussen H.E.G. en zijn wederpartij is het Nederlands recht van toepassing en bij uitsluiting van iedere andere rechter, is de competente rechter binnen het arrondissement Breda bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Deze voorwaarden zijn onder nummer 25/87 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Breda en zullen op verzoek van de wederpartij aan laatstgenoemde worden toegezonden.